Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pinb-tomaszow-lubelski.pl/.

Dane teleadresowe:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 68; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 31 90
fax. 84 664 31 90
e-mail: pinb.tomaszow@wp.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji: 2015r.
Data ostatniej aktualizacji: 2015r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury, lub PDF są skanami dokumentów.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16

Deklaracja została poddana przeglądowi i zaktualizowana dnia 31.03.2022
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Putkowski, pinb.tomaszow@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 664 31 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Osoby niepełnosprawne przybywające do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w  Tomaszowie Lubelskim w celu załatwiania spraw winne udać się do wejścia zlokalizowanego od strony ul. Żwirki i Wigury /od strony parku miejskiego/ budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście to oraz dźwig osobowy funkcjonujący przy tym wejściu umożliwiają dotarcie na II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, zlokalizowanego przy ulicy Lwowskiej 68 i ulicy Żwirki i Wigury. Następnie należy udać się w „lewo” minąć drzwi korytarza i po „prawej stronie” będą drzwi z czerwoną tablicą na której widnieje napis: „Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowanego w Tomaszowie Lubelskim”. Z uwagi na zaistniały stan epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i utrudnienia związane z dostępem do siedziby inspektoratu należy skorzystać z dzwonka zlokalizowanego przy drzwiach wejściowych.

Niepełnosprawni mogą zwrócić się do każdego pracownika inspektoratu bądź do Punktu Informacyjnego znajdującego się na parterze budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim z prośbą o informację lub pomoc.

Jeżeli wymagają tego potrzeby osoby niepełnosprawnej merytoryczny pracownik z PINB w Tomaszowie Lubelskim uda się niezwłocznie do merytorycznego miejsca pracy w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.

OBSŁUGA OSÓB UPRAWNIONYCH

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity w Dz. U. z 2017r., poz. 1824) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia do siedziby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. Możliwość wejścia z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim nie zapewnia komunikacji w języku migowym.