Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

 

            W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. Będą Pani/Pan przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PINB w Tomaszowie Lubelskim. 

  

Obowiązek informacyjny Administratora Danych

            Na mocy  art.13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 2018 r. (zwanym dalej RODO) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje
i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PINB
w Tomaszowie Lubelskim:

1. Administratorem Pani Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowska 68,  22-600 Tomaszów Lubelski.

2. Pani/Pana dane  osobowe przetwarzane będą w celu:

a. prowadzenia wysyłki tradycyjną drogą pocztową, wysyłki pocztą elektroniczną korespondencji  dotyczących wniosków i postępowań administracyjnych na podstawie art 6 ust.1 litera a Rozporządzenia 2016/679.

b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PINB na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa Budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa podatkowego, oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679.

c. wykonania zadania  realizowanego w interesie publicznym przez PINB na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa Budowlanego, KPA oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 2016/679.

d. realizacji prawnie uzasadnionego interesu PINB polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

a. operatorom pocztowym i kurierom.

b. stronom postępowania administracyjnego.

c. organom uprawnionym do otrzymywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ich przechowywanie, wynikające  z przepisów prawa, maksymalnie 50 lat.

5. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PINB prosi o wycofanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7. Przysługuje Pani /Panu także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza  przepisy Rozporządzenia 2016/679.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymagane przez PINB w celu określonym w pkt. 2 powyżej, z wyjątkiem danych osobowych wymaganych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez PINB jest brak możliwości wykonania powierzonego zadania administracyjnego.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim Inspektorem  Ochrony Danych jest Waldemar Siatka

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

·         listownie na adres:
Powiatowy inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim, Inspektor Ochrony Danych, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski

·         przez e-mail: iodpinbtomaszow@wp.pl