Informacja publiczna i ochrona danych osobowych

 

Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim stosując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie RODO), zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO, podaje informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim (dalej: Inspektorat), ul. Lwowska 68, 22 – 600 Tomaszów Lubelski, NIP: 921-184-10-95.

 

 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Inspektoracie sprawuje Maria Mazurek – Inspektor Ochrony Danych (dalej: Inspektor):

Ø  adres: Inspektor Ochrony Danych, Powiatowy  Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22 – 600 Tomaszów Lubelski.

Ø  e-mail: iodpinbtomaszow@wp.pl.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane w celu realizacji obowiązków wynikających z tych przepisów, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu/celach:
 2. a) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Inspektoracie,
 3. b) realizacji zawartych umów,
 4. c) w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody,
  w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

 1. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 2. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 3. b) inne podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nimi umowy,
 4. c) pozostałe strony i uczestnicy postępowania oraz ich pełnomocnicy.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz archiwizacji materiałów archiwalnych.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 2. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 3. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 4. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  z zastrzeżeniem, że gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie przepisów prawa, dane te mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
 5. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. e) prawo do przenoszenia danych,
 7. f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
  w Inspektoracie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

informacja RODO

 

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim Inspektorem  Ochrony Danych jest Przemysław Putkowski

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres:
  Powiatowy inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim, Inspektor Ochrony Danych,
 • Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski
 • przez e-mail: iodpinbtomaszow@wp.pl

Sprawozdanie finansowe roczne za 2018r.

 Bilans 2019

Zestawienie zmian funduszu jednostki 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Informacja dodatkowa 2018r.

Informacja dodatkowa c.d. 2018r.