Pozostałe informacje

Pozostałe informacje:

Pozostałe informacje udostępnia się w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. 2014.782 j.t. z późn. zmianami).