Przedmiot i zakres działalności

PROGRAM DZIAŁANIA

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

w Tomaszowie Lubelskim

 

 

Część I

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA INSPEKTORATU

 

 1. Prowadzenie kontroli w szczególności w zakresie:

1) przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przy wykonywaniu robót budowlanych,

2) wykonywania robót budowlanych, pod względem zgodności z: pozwoleniem na budowę, zatwierdzonym projektem budowlanym, przepisami, w tym techniczno – budowlanymi.

 1. Działanie na rzecz:

1) ograniczenia samowoli budowlanych,

2) utrzymania istniejących obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i estetycznym.

3) poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

 

Część II

ZADANIA INSPEKTORATU

 

Wykonywanie robót budowlanych:

 

 1. Przenoszenie na rzecz innego podmiotu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych – art. 40 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane.
 2. Przyjmowanie od inwestorów zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę – art. 41 ust. 4.
 3. Przyjmowanie od inwestora zawiadomień o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski – art. 44 ust. 1.
 4. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę – art. 48 ust. 1
 5. Wydawanie postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych, wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę – art. 48 ust. 2.
 6. Ustalanie w drodze postanowienia wysokości opłaty legalizacyjnej – art. 49 ust. 1.
 7. Nakładanie w formie postanowienia, obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości – art. 49 ust. 3.
 8. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę decyzję, w razie nie usunięcia przez inwestora wskazanych nieprawidłowości lub w razie nie uiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej – art. 49 ust. 3.
 9. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót – art. 49 ust. 4 pkt 1.
 10. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona – art. 49 ust. 4 pkt 2.
 11. Wydawanie postanowień o zwrocie opłaty legalizacyjnej w razie uchylenia decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót – art. 49a.
 12. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia, bądź pomimo wniesienia sprzeciwu – art. 49b ust. 1.
 13. Wydawanie postanowień o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych (gdy budowa nie została zakończona), wykonywanych bez wymaganego zgłoszenia, bądź pomimo wniesienia sprzeciwu oraz nakładającej na inwestora obowiązek wykonania określonych czynności – art. 49b ust. 2.
 14. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu, w przypadku nie spełnienia obowiązku wykonania określonych czynności – art. 49b ust. 3.
 15. Wydawanie postanowień o ustaleniu wysokości opłaty legalizacyjnej – art. 49b ust. 4.
 16. Wydawanie postanowień, zezwalających na dokończenie budowy – art. 49b ust. 6.
 17. wydawanie postanowień o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych (w przypadkach innych niż budowa, bez wymaganego pozwolenia na budowę lub prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego zgłoszenia) – art. 50 ust. 1,
 18. Wydawanie decyzji, nakazujących rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, wykonanej pomimo wstrzymania – art. 50a pkt 1 w związku z art. 48 ust. 2 lub art. 49b ust. 2.
 19. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę części obiektu budowlanego, wykonanej po doręczeniu postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, bądź decyzji nakazującej doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu poprzedniego – art. 50a pkt 1 w związku z
  art. 50 ust. 1,
 20. Wydawanie decyzji nakazujących zaniechanie dalszych robót budowlanych, bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego – art. 51 ust. 1 pkt 1.
 21. Wydawanie decyzji nakładających obowiązek wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania – art. 51 ust. 1 pkt 2.
 22. Wydawanie decyzji nakładających obowiązek sporządzenia i przedstawienia, w określonym terminie, projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych – art. 51 ust. 1 pkt 3.
 23. Wydawanie decyzji stwierdzających wykonanie obowiązku – art. 51 ust. 3 pkt 1.
 24. Wydawanie decyzji nakazujących zaniechanie dalszych robót budowlanych – art. 51 ust. 3 pkt 2 oraz art. 51 ust. 5.
 25. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części – art. 51 ust. 3 pkt 2 oraz art. 51 ust. 5.
 26. Wydawanie decyzji nakazujących doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego – art. 51 ust. 3 pkt 2 oraz art. 51 ust. 5.
 27. Wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych – art. 51 ust. 4.
 28. Wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego – art. 51 ust. 4.

 

Oddawanie obiektów budowlanych do użytkowania:

 

 1. Przyjmowanie zawiadomień od inwestora o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, wybudowanego na podstawie pozwolenia na budowę – art. 54 ust. 1.
 2. Wydawanie decyzji wnoszących sprzeciw do użytkowania obiektu budowlanego – art. 54 ust. 1.
 3. Wzywanie inwestora do uzupełnienia braków lub nieścisłości w dokumentach załączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy – art. 57 ust. 4.
 4. Wymierzanie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego – art. 57 ust. 7.
 5. Wydawanie, w drodze decyzji, pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego – art. 59 ust. 1.
 6. Wydawanie, w drodze decyzji, pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego, określającej warunki użytkowania tego obiektu – art. 59 ust. 2.
 7. Wydawanie, w drodze decyzji, pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego, uzależniającej jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych – art. 59 ust. 2.
 8. Wydawanie, w drodze decyzji, pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego, pomimo nie wykonania wszystkich robót budowlanych, z możliwością określenia terminu ich wykonania – art. 59 ust. 3.
 9. Wydawanie decyzji odmawiających udzielenia pozwolenia na użytkowanie – art. 59 ust. 5.
 10. Przesyłanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – art. 59 ust. 6.
 11. Przeprowadzanie obowiązkowej kontroli budowy – art. 59a ust. 1, art. 59b.
 12. Zawiadamianie inwestora o terminie obowiązkowej kontroli – art. 59c ust. 1.
 13. Sporządzanie protokółu z obowiązkowej kontroli – art. 59d ust. 1.
 14. Wydawanie decyzji odmawiających udzielenia pozwolenia na użytkowanie – art. 59f ust. 6.
 15. Wymierzanie, w drodze postanowienia, kary za nieprawidłowości stwierdzone w trakcie obowiązkowej kontroli – art. 59g ust. 1.

 

Utrzymania obiektów budowlanych:

 

 1. Przyjmowanie zawiadomień o przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego – art. 62 ust. 1 pkt 3.
 2. Wydawanie decyzji nakazujących przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, a także zażądanie przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części – art. 62 ust. 3.
 3. Wydawanie decyzji nakazujących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w istniejącym obiekcie budowlanym z możliwością zakazania w całości lub w części jego użytkowania do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości – art. 66.
 4. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektu budowlanego nie użytkowanego lub niewykończonego nie nadającego się do remontu, odbudowy lub wykończenia – art. 67 ust. 1.
 5. Wydawanie decyzji nakazujących opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, opróżnienie, bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania – art. 68.
 6. Zapewnianie na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających, celem usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia – art. 69.
 7. Przyjmowanie protokółu z przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części – art. 70 ust. 2.

 

Nielegalna zmiana sposobu użytkowania:

 

 1. Wstrzymywanie, w drodze postanowienia, użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – art. 71a ust. 1 pkt 1.
 2. Nakładanie obowiązku przedstawienia niezbędnych dokumentów – art. 71a ust. 1 pkt 2.
 3. Ustalanie, w drodze postanowienia, wysokości opłaty legalizacyjnej – art.71a ust. 2,
 4. Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – art. 71 a ust. 4.

 

Katastrofa budowlana:

 

 1. Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej – art. 74.
 2. W razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie budowlanym, przyjmowanie od kierownika budowy (robót), właściciela, zarządcy lub użytkownik obiektu, zawiadomienia o katastrofie – art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a.
 3. Powoływanie komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia – art. 76 ust. 1.
 4. Powiadomienie o katastrofie budowlanej Wojewódzkiego i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – art. 76 ust. 1.
 5. Określanie, w drodze decyzji, zakresu i terminu wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego – art. 78 ust. 1,
 6. Zlecanie na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do wydania decyzji lub do ustalenia przyczyn katastrofy – art. 78 ust.2.

 

Nadzór i kontrola:

 

 1. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
 2. a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
 3. b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
 4. c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
 5. d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – art. 81 ust. 1,
 6. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji – art. 81 ust. 3.
 7. Dokonywanie czynności kontrolnych – art. 81 ust. 4.
 8. Żądanie od uczestników procesu budowlanego od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów:

 

1) związanych z prowadzeniem robot, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego;

2) świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. – art. 81c ust. 1.

 1. nakładanie obowiązku dostarczenia oceny technicznej lub ekspertyzy – art. 81c ust. 2.
 2. Zlecanie wykonania ocen lub ekspertyz w razie niedostarczenia przez zobowiązanego – art. 81c ust. 4.
 3. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego – art. 84 ust. 1 pkt 1.
 4. Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych – art. 84 ust. 1 pkt 3.
 5. Współdziałanie z organami kontroli państwowej – art. 84 ust. 1 pkt 4.
 6. Bezzwłoczne przesyłanie organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego – art. 84 ust. 2 pkt 1.
 7. Prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń organu administracji – architektoniczno – budowlanego, tj.: kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem oraz kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego – art. 84 ust. 2 pkt 2.
 8. Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych – art. 84 ust. 2 pkt 3.
 9. Prowadzenie ewidencji zawiadomień o kontrolach budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 – art. 84 ust. 2 pkt 4.
 10. Kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę – art. 84a ust. 1 pkt 1.
 11. Sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji – 84a ust. 1 pkt 2.
 12. Sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych – art. 84a ust. 1 pkt 3.
 13. Współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej obejmuje w szczególności:

 

 1. a) uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań kontrolnych;
 2. b) przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli.
 3. Sprawdzanie wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego – art. 84a ust. 2 pkt 2.

 

 

Występki i wykroczenia:

 

 1. Kierowanie do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim zawiadomień o występkach z Prawa budowlanego – art. 90 – 91.
 2. Nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia z Prawa budowlanego – art. 93 w związku z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

 

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie:

 

 1. Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie- art. 97 ust. 1.
 2. Wnioskowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie – art. 97 ust. 1.

 

W zakresie wynikającym z przepisów szczególnych:

 

 1. Kierowanie upomnień, wzywających do wykonania obowiązku – art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. Wystawianie tytułów wykonawczych – art. 26 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Nakładanie grzywien w celu przymuszenia – art. 122 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 4. Umarzanie grzywien w celu przymuszenia – art. 125 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 5. Przyjmowanie od właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, oceny stanu wyrób budowlanych zawierających azbest – § 4 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649).
 6. Przyjmowanie od wykonawcy zgłoszenia prac, polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac – § 6 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

 

Część III

FORMY DZIAŁALNOŚCI INSPEKTORATU

 

 1. Rozpatrywanie spraw i wydawanie rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych.
 2. Kontrole:

1) obiektów szkolnych,

2) obiektów o tzw. podwyższonym ryzyku,

3) budynków mieszkalnych,

4) placów zabaw,

5) innych obiektów budowlanych

 

– w zakresie wywiązywania się właścicieli lub zarządców z obowiązku poddawania ich okresowym kontrolom stanu technicznego oraz utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym.

 1. Współdziałanie ze Starostą Tomaszowskim, jako organem administracji architektoniczno – budowlanej.
 2. Bieżąca aktualizacja strony internetowej Inspektoratu.