Status prawny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) jest organem nadzoru budowlanego pierwszej instancji. PINB wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego utworzony został z dniem 1 stycznia 1999r. w wyniku reformy ustrojowej państwa na mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną(tekst jednolity Dz. U. Nr 133 poz. 87 z późniejszymi zmianami.) wchodzi w skład powiatowych inspekcji, straży i służb, działających pod zwierzchnictwem Starosty Tomaszowskiego na terenie powiatu tomaszowskiego.