Tryb działania

Tryb działania regulują przepisy:

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013.1409, z późn. zmianami.) i przepisy wykonawcze.
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013.267 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tekst jednolity Dz.U.2014.1619. z późn. zmianami)
  4. Rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania  pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do  nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2002 r. 174.1423).