Załatwianie spraw

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się codziennie w godzinach urzędowania w siedzibie inspektoratu w Tomaszowie Lubelskim.

Skargi i wnioski do Inspektoratu można składać w następujący sposób:

  • pisemnie
  • faksem
  • ustnie do protokółu
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Skargi i wnioski, które wpływają do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim rozpatrywane są w terminach określonych w przepisach prawa.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia (§8 ust1 Rozporządzenia Rady Ministrów  Dz.U. Nr 5 poz. 46 z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651).

W celu skorzystania z ESP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230).